ผู้อำนวยการโรงเรียน
Responsive image
บุคลากรในโรงเรียน

ผู้บริหารและข้าราชการ


 • ...

  นายพัทยา คำสอน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ...
  นางนฤมล จตุรชาต

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  ...
  นางสาวนิติยา โพธิแสง

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  ...
  สอ.ยุทธนา ภัททิยะโชติ

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  ...
  นางลาวัณย์ ปักโกทะสัง

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

  ...
  นางสาวหนึ่งนุช เต็นตารัมย์

  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ