นายพัทยา คำสอน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง

นางนฤมล จาตุราชาต

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิติยา โพธิแสง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางลาวัณย์ ปักโกทะสัง

ครูชำนาญการพิเศษ

สิบเอกยุทธนา ภัททิยะโชติ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยา ศรีธรรมา

พนักงานราชการ

นางมนิดา ปักเคธาติ

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินฯ

นางสาวมนัญชยา ปัตกอง

ครูอัตราจ้าง

นายปริญญา บุญครอบ

ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพรรณี สิงห์แก้ว

พนักงานบริการ

นายมณไท ทะนารี

เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นายวีรพล รัตนสุข

ช่วงบูน