ผู้อำนวยการโรงเรียน
Responsive image
บุคลากรในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการนิเทศการจัดการศึกษา
การขับเคลื่อนวิถีคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

อัพเดสข่าวสารต่างๆ


วันที่ เรื่อง

30/06/2564

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ 4 (ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

30/06/2564

เรื่อง มาตรการเพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID -19) กรณีปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Online/On hand/แบบอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

24/06/2564

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ 3 (ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

12/05/2564

เรื่อง มาตรการเพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID -19) กรณีเปิดสถานศึกษา เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ สถานศึกษาที่ตั้ง (ON-SITE) (ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

...
...