โรงเรียนบ้านหนองยาง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1

ผู้อำนวยการโรงเรียน
...
บุคลากรในโรงเรียน

ข่าวประกาศ


วันที่ เรื่อง

30/06/2564

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ 4 (ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

30/06/2564

เรื่อง มาตรการเพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID -19) กรณีปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ Online/On hand/แบบอื่น ๆ (ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

24/06/2564

เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื่อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ฉบับที่ 3 (ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)

12/05/2564

เรื่อง มาตรการเพื่อระงับเหตุหรือเพื่อป้องกันภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ (COVID -19) กรณีเปิดสถานศึกษา เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ สถานศึกษาที่ตั้ง (ON-SITE) (ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

เลขที่หนังสือ เรื่อง ดูเอกสาร
31/2564

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่: 12/05/2564

30/2564

เรื่อง แต่งตั้งครูประจำชั้นและครูที่ปรึกษา (แนะแนว) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่: 12/05/2564

29/2564

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการในช่วงปิดภาคเรียนเป็นกรณีพิเศษ

วันที่: 23/04/2564

news
...