...
การอบรมผลิตภาพยนตร์สั้น สื่อต้านทุจริต
ณ 26 สิงหาคม 63
...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ 11 สิงหาคม 63
...
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC(Professional Learning Community)
ณ 10 กรกฏาคม 63
...
กิจกรรม พิธีไหว้ครู น้อมวันทา บูชาครู
ณ 10 กรกฏาคม 63
...
D.A.R.E. ( Drug Abuse Resistance Education )
ณ 22 กรกฏาคม 63
...
เจ้าหน้าที่อนามัยมาตรวจสุขภาพนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 63
ณ 22 กรกฏาคม 63