การอบรมผลิตภาพยนตร์สั้น สื่อต้านทุจริต

ณ 26 สิงหาคม 63 08.30 น. เพิ่มเติม

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ 11 สิงหาคม 63 09.00 น. เพิ่มเติม

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC(Professional Learning Community)

ณ 10 กรกฎาคม 63 14.30 น. เพิ่มเติม

กิจกรรม พิธีไหว้ครู น้อมวันทา บูชาครู

ณ 10 กรกฎาคม 63 08.30 น. เพิ่มเติม

D.A.R.E. ( Drug Abuse Resistance Education )

ณ 22 กรกฎาคม 63 13.00 น. เพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่อนามัยมาตรวจสุขภาพนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 63

ณ 22 กรกฎาคม 63 11.30 น. เพิ่มเติม