นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับทราบแนวทางและได้รับความรู้ในการจัดทำ Website สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบจากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๔๕ โรงเรียน รวม ๙๐ คน และผู้ดูแลระบบประเมินสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) จำนวน ๑๒ คน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๒ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายวุฒินันท์ พรนิคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จาก สพป.มหาสารคาม เขต ๒ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานระดับกรที่รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และยังเป็นหน่วยงานที่นำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปขยายผลเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต อย่างต่อเนื่องและได้พัฒนานวัตกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ โดยมีแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมการประเมินด้วยระบบ ITA Online เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล รวดเร็วในการวิเคราะห์และประมวลผล โปร่งใสตรวจสอบได้ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้กรอบแนวทางการดำเนินการเช่นเดียวกับการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้สถานศึกษาต้องได้รับการประเมินและกำหนดให้โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นเป้าหมายแรกที่ต้องเข้ารับการประเมิน ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่จะเข้ารับการประเมิน จำนวน ๔๕ โรงเรียน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานและการวางแผนในการป้องกันการทุจริตทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติในอนาคต

ณ 11 สิงหาคม 2563

9.00 - 16.30 น.