กิจกรรม พิธีไหว้ครู น้อมวันทา บูชาครู

โรงเรียนบ้านหนองยาง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู “น้อมวันทาบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายพัทยา คำสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฏาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้สามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวในอนาคต ทางคณะครูได้รณรงค์ให้นักเรียนทุกห้องร่วมกันจัดพานไหว้ครู โดยใช้สมุดและหนังสือต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายแห่งปัญญา ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของการไหว้ครูอย่างแท้จริง

ณ 10 กรกฏาคม 2563

13.30 - 16.30 น.