เจ้าหน้าที่อนามัยมาตรวจสุขภาพนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 63

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองยาง จะตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนทุกคน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่อานามัยสาธารณสุขมาให้บริการ รายละเอียดของการตรวจสุขภาพครั้งนี้

ณ 22 กรกฏาคม 2563

11.30 - 13.00 น.