... ITA Online 2020 ดาวห์โหลด
... การบริหารจัดการและเตรียมการขับเคลื่อนการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า19 ดาวห์โหลด
... การบริหารจัดการและเตรียมการขับเคลื่อนการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า19สัปดาห์ที่6 ดาวห์โหลด
... การบริหารจัดการและเตรียมการขับเคลื่อนการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า19สัปดาห์ที่7 ดาวห์โหลด
... การบริหารจัดการและเตรียมการขับเคลื่อนการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า19สัปดาห์ที่8 ดาวห์โหลด
... การบริหารจัดการและเตรียมการขับเคลื่อนการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า19สัปดาห์ที่9 ดาวห์โหลด