โรงเรียนบ้านหนองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙

ที่บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนั้นเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนักเรียนจำนวน ๑๕๐ คน มีครู ๒ คน คือ นายวัลลภ ประดับโชติ เป็นครูใหญ่ และนายทองบ่อ คุณสัตย์ เป็นครูผู้สอน สถานที่เรียนอาศัยศาลาวัด ที่ดินเป็นของสงฆ์

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ ชาวบ้านหนองยาง ซึ่งเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาวัสดุก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ตามแบบ ป.๑ซ โดยเพียงแต่ติดตั้งเสาและตีเครื่องไว้ คิดเป็นมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท ส่วนที่ดินในการปลูกสร้างนั้นชาวบ้านหนองยางได้มอบที่ดินจำนวน ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๕๖ ตารางวา ซึ่งเป็นที่สาธารณะ

พ.ศ. ๒๕๐๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทและได้รับเงินจากภาษีบำรุงท้องที่อีก ๕,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จเป็นอาคารถาวรแบบ ป.๑ซ. ๓ ห้องเรียน ต่อมาได้ขยายต่อเติม เป็น ๔ ห้องเรียน จากนั้นจึงย้ายสถานศึกษาจากศาลาวัดมาที่อาคารหลังใหม่

พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ.อีก ๑ หลังจำนวน ๓ ห้องเรียน และขยาย ชั้นเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ทางราชการได้สั่งแต่งตั้ง (ย้าย) นายบุญชู หนองหาญ ตำแหน่งครูใหญ่ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองรัก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอคูเมือง และแต่งตั้งให้นายสมดุลย์ ดีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองยาง และได้ร่วมมือกับคณะครู ชาวบ้าน และเจ้าอาวาสวัดปทุมหนองยาง สร้างโรงอาหารจำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้อาศัยเงินงบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

ในปีงบประมาณ ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณ จากทางราชการต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบป.๑ ฉ. จำนวน ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณจากทางราชการติดตั้งไฟฟ้าในโรงเรียน เป็นเงิน ๓๘,๒๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ทางราชการมีคำสั่งกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองยางให้สูงขึ้นแต่งตั้งให้ นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองยาง และในปีงบประมาณ ๒๕๓๖โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้าง ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๓ คอลัมน์ เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ชมรมอาสาพัฒนาชนบทสถาบันราชภัฏธนบุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนามาออกค่ายพัฒนาที่โรงเรียนบ้านหนองยาง ปรับปรุงอาคารเรียนแบบ ป.๑ฉ. ๖ ห้องเรียน โดยทาสีใหม่ทั้งหลัง จัดสร้างสวนหย่อม และสร้างเรือนเพาะชำคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ๑๐๖,๓๓๐

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ. ซึ่งทรุดโทรมมากและได้ดำเนินการรื้อถอนเสร็จสิ้นแล้ว และในปีการศึกษา ๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาคือเปิดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียนและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ปี ๒๕๓๙ ด้วย