ข้อมูลสถิตินักเรียนปี 63 ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ชาย จำนวนนักเรียน หญิง จำนวนนักเรียน รวม
อนุบาล 2 5 2 7
อนุบาล 3 1 1 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 7 12
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 3 9
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 8 9
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 5 8
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 6 11
มัธยมศึกษาปีที่ 2 2 3 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 1 4
รวม 40 43 83